Ruisdael Observatorium

Een beter inzicht in weersvoorspelling en luchtkwaliteit

Back to overview

Het Ruisdael Observatorium – vernoemd naar de 17e -eeuwse schilder Jacob van Ruisdael – is een nationaal observatorium voor het meten van de atmosfeer. Een dicht netwerk van vaste meetstations, mobiele faciliteiten en uitgebreide grondstations leveren data over de fysieke en chemische onderdelen van de atmosfeer en diens interactie met de aardbodem. Gecombineerd met hoge resolutie simulaties, is het Ruisdael Observatorium in staat de Nederlandse atmosfeer na te bootsen op zeer kleine schaal, om zo een concreter en gedetailleerder beeld van de weersvoorspelling en luchtkwaliteit te bieden.

Ruisdael Observatorium is terug te vinden op de National Roadmap voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Dit programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) biedt een kader voor het bouwen van unieke onderzoeksfaciliteiten met internationale relevantie en aantrekkingskracht. Ruisdael is de Nederlandse bijdrage aan de Europese ACTRIS (European Research Infrastructure for the observation of Aerosol, Clouds and Trace Gases) en ICOS (Integrated Carbon Observation System) infrastructuren.

Langdurige uitstoot van broeikasgassen, luchtvervuiling en fijnstof hebben structurele aanpassingen gemaakt aan de atmosfeer van de aarde. De grote uitdaging voor de atmosferische wetenschappen is om op korte termijn, lokale en gedetailleerde voorspellingen te maken, en daarnaast om te kunnen voorspellen hoe de atmosfeer er in de toekomst uit zal zien. Huidige modellen werken met regio’s van een paar kilometer groot, terwijl de meeste atmosferische fenomenen op een veel kleinere schaal plaatsvinden. Om aannames over de staat van de atmosfeer te voorkomen, is het belangrijk om deze kleinschalige fenomenen te meten en te modelleren.

Het Ruisdael Observatorium zal een simulatie van de gehele Nederlandse atmosfeer produceren met een resolutie van maar 100x100 meter, wat veel kleiner is dan de huidige modellen kunnen. Dit zal leiden tot een gedetailleerde voorspelling van het weer en de luchtkwaliteit. Een groot voordeel van zo’n gedetailleerde nationale kaart van de ‘Nederlandse lucht’, is dat ons land een grote verscheidenheid aan verschillende soorten landschap, gebouwen, landbouw en weersomstandigheden biedt op een zeer klein oppervlak. Dit betekent dat we heel uiteenlopende lessen over het weer en klimaat kunnen leren, die ook internationaal ingezet kunnen worden.

Het mobiele wolk profiler platform op The Green Village bestaat uit een mobiele wolkradar, een microgolf radiometer, een micro regenradar en disdrometers. De instrumenten leveren directe data van (veranderingen in) de atmosfeer boven TU Delft Campus. Het platform zal ingezet worden voor nationale en internationale metingen en kalibratie campagnes waaraan het Ruisdael Observatorium deelneemt. De meetapparatuur zal ook beschikbaar zijn voor onderzoekers en studenten die werken aan onderzoek naar de atmosfeer op TU Delft Campus en zal een gedetailleerd beeld tonen van de lokale weersomstandigheden.

---------------------------------------------

ENGLISH

The Ruisdael Observatory – named after the 17th century painter Jacob van Ruisdael - is a nationwide observatory for measurements of the atmosphere. A dense network of fixed measuring stations, mobile facilities and comprehensive ground stations provide data on the physical and chemical properties of the atmosphere and its interaction with the earth’s surface. Combined with high-resolution simulations the Ruisdael Observatory is able to model the Dutch atmosphere on a very small scale which enables more concrete, detailed forecasts of weather and air quality.

Ruisdael Observatory is on the national roadmap for large scale research facilities. This programme of the Netherlands Science Organization (NWO) provides a framework for the building of unique research facilities of international allure and significance. Ruisdael is the Dutch contribution to the European ACTRIS (European Research Infrastructure for the observation of Aerosol, Clouds and Trace Gases) and ICOS (Integrated Carbon Observation System) infrastructures.

Long-term greenhouse gas emissions, air pollution and particulate matter have made structural changes to the earth’s atmosphere. The great challenge for the atmospheric sciences is to make short-term, local and detailed forecasts as well as predicting what the atmosphere will look like in the future. Current models work with blocks of a few kilometers in size, whereas most atmospheric phenomena occur at a far smaller scale. To stay away from assumptions about the state of the atmosphere, measure and model these small-scale phenomena is necessary.

The Ruisdael Observatory will produce a simulation of the entire atmosphere of the Netherlands at a resolution of only 100x100 meters, which is much smaller than current models do. This will result in detailed forecasts of weather and air quality. A major advantage of such a detailed national map of ‘Dutch skies’ is that the Netherlands has a huge variety of different sorts of landscape, building, vegetation and weather conditions packed into a relatively small surface area. This means we can learn a wide range of local lessons about weather and climate, lessons which can also be applied internationally.

The mobile cloud profiler platform at The Green Village consists of a mobile cloud radar, a microwave radiometer, a micro rain radar and disdrometers. The instruments provide real time data of (changes in) the atmosphere above TU Delft Campus. The platform will be deployed for use in national and international measurement and calibration campaigns in which the Ruisdael Observatory participates. The measuring equipment will also be accessible for researchers and students working on atmospheric research on TU Delft Campus and will provide a detailed picture of the local weather conditions.

For more information
Contact Willy Spanjer, Project Manager Climate adaptation & Circular economy - willy.spanjer@thegreenvillage.org.

Partners
The partners are KNMI, RIVM, UoG, VU, UU, WUR, TNO, TU Delft. The project is partially subsidised by the NWO.

More information