RAS

Experimenting with autonomous shipping

In the ‘natural outdoor space’ at The Green Village, Reseachlab Autonomous Shipping is experimenting with autonomous sailing. The project shows the latest state of the art in transport issues. RAS is also a meeting place for all parties involved in the development of autonomous sailing.

More efficient use of the water
The need for transport increases worldwide. The major ports can handle huge container ships, but the transport of all these containers causes traffic jams on the road, rail and water. Yet there is still room on the water, opportunities lie in more efficient use. Just like in the far-reaching autonomy of larger ships. More efficient navigation profiles must make water transport more sustainable and overcome the impending shortage of crew.

What does RAS investigate?
At The Green Village, RAS investigates autonomous passage of bridges and locks, sailing with multiple ships (also non-autonomous), platooning and the influence on CO2 reduction.

Accelerate Smart Shipping
To speed up Smart Shipping in the Netherlands, the chain of government, science and business must work well together. A joint agenda and environment for research, such as this one, is needed to quickly implement new technologies in practice.

RAS in connected to RADD
The Reseachlab Automated Driving Delft. The combination of experimenting with automatic driving and autonomous sailing ensures cross-sectoral knowledge sharing and more profitable business cases.

—— NL

In de ‘natuurlijke buitenruimte’ van The Green Village experimenteert Reseachlab Autonomous Shipping met autonoom varen. Op schaal is zichtbaar wat de laatste stand van de techniek is in de transportproblematiek. Ook is RAS een ontmoetingsplek voor alle partijen betrokken bij de ontwikkeling van autonoom varen.

Ruimte op het water efficienter gebruiken 
Wereldwijd neemt de transportbehoefte toe. De havens kunnen enorme containerschepen aan, maar het transporteren van al die containers veroorzaakt files op weg, spoor én water. Toch is er nog ruimte op het water, kansen liggen in efficiënter gebruik. Net als in de verdergaande autonomie van grotere schepen. Efficiëntere vaarprofielen moeten transport over water duurzamer maken en het dreigend tekort aan bemanning verhelpen.

Wat onderzoekt RAS?  
RAS onderzoekt op The Green Village het autonoom passeren van bruggen en sluizen, aanleggen en wegvaren, het varen met meerdere schepen (ook niet-autonoom), platooning en de invloed op CO2 reductie.

Smart Shipping versnellen 
Om de Smart Shipping in Nederland te versnellen moet de keten van overheid, wetenschap en bedrijfsleven goed samenwerken. Een gezamenlijke agenda en omgeving voor onderzoek, zoals hier, is nodig om nieuwe technologiëen snel in de praktijk toe te passen.

Ook het RADD is hier gevestigd: het Reseachlab Automated Driving Delft. De combinatie van het experimenteren met automatisch rijden en autonoom varen zorgt voor cross-sectorale kennisdeling en rendabeler businesscases.

NIEUWSBRIEF