Renovatie van onze woonwijken

aan de slag met de eerste 100 wijkenaan de slag met de eerste 100 wijken

Renovatie van onze woonwijken

Op 1 december organiseerden Provincie Zuid-Holland, Alliander, de Bouwagenda en The Green Village de Green Deal workshop ‘Renovatie van onze Woonwijken’. In een actiegerichte ochtendsessie gingen de ruim 100 aanwezigen op The Green Village, de proeftuin voor duurzame innovaties op de campus van de TU Delft, aan de hand van negen concrete cases aan de slag. Voor de aanwezige ondernemers, wetenschappers, ambtenaren en vertegenwoordigers van bewonersorganisaties was het doel om te komen tot concrete oplossingen en acties die het verduurzamen van bestaande woonwijken moeten versnellen. De actielijst die hieruit voortkwam, is ter plekke aangeboden aan Gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland, mevrouw Adri Bom-Lemstra.  

Inspirerende sprekers met een duidelijke oproep
Over dit grote thema is al veel gesproken en zijn er inmiddels in het nieuwe regeerakkoord ambitieuze doelen geformuleerd. Ferdi Licher, directeur Bouwen en Energie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en een van de sprekers tijdens de bijeenkomst verwoordde het als volgt: “De afgelopen jaren hebben we met de sector, kennisinstellingen en andere overheden veel overleg gehad over de grote en complexe uitdaging waar we gezamenlijk voor staan om de bestaande bebouwde omgeving te verduurzamen. Inmiddels voelen we allen de noodzaak om de opgaven in praktijk te realiseren. Dat moet gebeuren door te doen, te experimenteren en te leren. Daarom willen wij als Rijk de komende jaren al met 100 wijken aan de slag. Met deze koplopers willen we duizenden woningen per jaar renoveren om toe te groeien naar 30 tot 50.000 aardgasloze woningen. Met middelen uit de enveloppe klimaat in het regeerakkoord en inzet van middelen van gemeenten kan de start gemaakt worden. Door intensief samen te werken, moeten de lessen die we in de eerste wijken leren zorgen voor versnelde opschaling. Daarin zit ‘em de kneep, die versnelde opschaling, waarbij ik voor me zie dat er bouwfabrieken tot stand worden gebracht die de verlangde capaciteit ook daadwerkelijk kunnen gaan leveren. Ambitieus wellicht, maar zeker ook noodzakelijk. En als Nederland hebben wij hier alle ingrediënten voor in huis.”

Professor Ellen van Bueren, hoogleraar Urban Development Management bij de TU Delft, nam de tijd om vanuit wetenschappelijk perspectief de opgave te beschouwen. “Juist door kleinschalige experimenten, repliceerbare pilots en werkvormen als serious gaming kan je alle stakeholders betrekken bij deze enorme opgave. Want de knelpunten zitten niet zozeer in de techniek, maar vooral ook in bestuurlijke coördinatie en maatschappelijke acceptatie.”

sprekers tijdens de Green Deal Workshop Renovatie van onze woonwijken Marlon Huysmans (dagvoorzitter), Jaron Weishut (directeur The Green Village), Ferdi Licher (directeur Bouwen en Energie Ministerie BZK), Ellen van Bueren (hoogleraar Urban Development Management​ TU Delft)

Actiepunten aan de hand van negen actuele cases
Tijdens de werksessie gingen de deelnemers met negen verschillende cases in op de knelpunten die praktijktoepassing in de weg staan. Aan de hand van de belangrijkste geïdentificeerde knelpunten werden concrete oplossingen en acties geformuleerd. Deze varieerden van het flexibiliseren van regelgeving tot betere bewonerscommunicatie en van vroegtijdige lokale samenwerking met onder andere de netbeheerder tot intensievere kennisuitwisseling tussen alle stakeholders.

De oogst van de ochtend is in de vorm van een actielijst ter plekke aangeboden aan Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra. “Vanuit de Provincie Zuid-Holland is het onze ambitie om deze transitie in woord en daad te ondersteunen en mogelijk te maken”, zo lichtte zij toe. “Daarom financieren wij energietransitieregisseurs die maatwerk leveren voor gemeenten, woningcorporaties en groepen van particuliere huizenbezitters. Een van hun taken is om met lokale spelers de plannen om te zetten in actie en de start van verduurzamingsprojecten aan te jagen. De twaalf regisseurs en drie financiële deskundigen worden gedurende drie jaar in de gehele provincie ingezet om gericht aan de slag te gaan. Daarbij is dit soort bijeenkomsten cruciaal. Hier op The Green Village komen al die partijen bij elkaar, die de zo benodigde concrete innovaties kunnen voortbrengen en daarmee versnelling geven aan de verduurzaming van onze woonwijken.”

De organiserende partijen, Provincie Zuid-Holland, Alliander, De Bouwagenda en The Green Village, werken de actiepunten momenteel nader uit om ze vervolgens in samenwerking met de actiehouders en andere relevante partijen op het juiste uitvoeringsniveau een vervolg te geven.  

NIEUWSBRIEF