RainWaterWall

De impact van extreem weer beperken met adaptieve opvang, berging en gebruik van regenwater

  • klimaatadaptief

Door het veranderde klimaat neemt de kans op weersextremen toe. We krijgen bijvoorbeeld steeds meer te maken met extreme droogte en hevige regen. Het is van belang dat we zorgvuldig met ons water omgaan en goed anticiperen op deze extremen.

We kunnen minder goed voorspellen wanneer regen valt, hoeveel er valt en of het valt. Valt er teveel regen, dan kunnen riolen overstromen. De daarop volgende materiële en economische schade willen we zoveel mogelijk minimaliseren. Valt er een tijd geen regen, dan leidt dat tot rantsoenering van water. Op dat moment kan gebufferd water uit de RainWaterWall worden ingezet.

De innovatie
De RainWaterWall is een adaptieve regenwateropvang, waarbij berging en inzet van regenwater worden geregeld op basis van actuele weersvoorspellingen. Daken kunnen zo worden ‘afgekoppeld’ van het riool en regenwater kan worden gebufferd in droge periodes. De buffercapaciteit van de RainWaterWall kan worden vergroot in het geval dat extreme regenbuien worden verwacht. Hiermee wordt overlast door overstromingen geminimaliseerd en reduceren we watertekorten.

Testen op The Green Village
Een consortium van Nederlandse bedrijven demonstreert op The Green Village hoe de RainWaterWall kan worden ingezet om in de waterbehoefte te voorzien tijdens veranderende klimaatpatronen. We demonsteren een systeem om daken ‘af te koppelen’ en regenwater te bufferen als een droge periode wordt verwacht. Het regenwater wordt gebruikt om een groene wand te bevochtigen, tuinen te besproeien, sanitair de spoelen, buitenruimte te koelen en water te zuiveren tot drinkwaterkwaliteit. Ook testen we adaptieve regenwatermonitoring in combinatie met grootschalige opvang, buffering en lozing van regenwater.

 

NIEUWSBRIEF