Normalisatie voor klimaatadaptatie innovatie

Online WaterStraat uurtje

  • klimaatadaptief

Normalisatie voor klimaatadaptatie innovatie

Op 4 maart jongstleden organiseerden de WaterStraat partners (VPdelta, Hoogheemraadschap van Delfland en The Green Village) samen met NEN een online Normalisatie voor Klimaatadaptatie innovatie uurtje.

Een meeting waarin WaterStraat ondernemers in een informele setting vragen konden stellen aan het klimaatadaptatieteam van NEN, de Nederlandse organisatie voor normalisatie, over normen waar zij voor hun innovatie mee te maken hebben. Doel van de sessie is de innovators op weg helpen in de wereld van de normalisatie en standaardisatie en dat NEN al tijdens het innovatieproces inzicht krijgt in waar er behoefte is aan nieuwe normen of waar bestaande normen innovaties belemmeren binnen het thema klimaatadaptatie. Met deze aanpak willen de WaterStraat partners en NEN hun gezamenlijke doel behalen: duurzame innovatie versnellen om in de praktijk impact te realiseren.

Om een nieuw product van theorie naar praktijk te brengen, leggen ondernemers een hele route af. Het product moet technisch werken, er moet een markt voor zijn, een goed businessplan, maar ook moet het product aan bepaalde normen of richtlijnen voldoen, daar komen vaak ook nog eisen vanuit wet- en regelgeving bij kijken. Dat is complex voor ondernemers die niet eerder met normen en standaarden te maken hebben gehad. Hun product is nieuw en valt daardoor precies tussen de normen en standaarden in die er voor bestaande producten al wel zijn. En dan? Wat is de route die je moet doorlopen?

Omgekeerd kan een standaard helpen om een product sterker op de markt te positioneren: met een verwijzing naar een norm kan een ondernemer duidelijkheid geven over kwaliteit en prestatie van het product, voor veel klanten een voorwaarde om tot aanbesteding over te gaan.

Een aantal ondernemers geeft aan dat ze het zo ingewikkeld vindt dat ze naar een tussenoplossingen heeft gezocht. Rob Alards – ondernemer ZOAK  wat staat voor Zeer Open Asfalt Keramiek –  vertelt hoe zijn onderneming dat heeft aangepakt.

“Wij laten ons product testen door KIWA, zodat wij op deze manier een kwaliteitscertificaat ontvangen en verder kunnen.” – Rob Alards

Ook Dorian Hill, ondernemer Bufferblock, herkent dit. “Met ons product Bufferblock vallen wij niet onder de normering voor rioleringsbuizen, maar ook niet onder plastic infiltratiekrachten. Via KIWA hebben wij nu een innovatie certificaat.”

“Deze informatie is voor NEN zeer waardevol”, stelt Ab de Buck – teamleider klimaatadaptatie bij NEN.

“Het horen van de knelpunten geeft NEN de mogelijkheid om te helpen inzicht te geven in de bestaande normen en standaarden en de partijen op weg te helpen. Dit kan aanleiding geven om normen te herzien of zelfs om een nieuwe te ontwikkelen.” – Ab de Buck

Ook bij innovatieve organisaties als Trewatin, VRM Log, Aquabase, Movares en MetroPolder zijn verschillende vragen voor NEN. Een van de knelpunten die naar boven komt is dat veel normen nog niet zijn toegesneden op innovatieve producten, en dat deze dan tussen wal en schip lijken te vallen.

Ab geeft aan dat er op dit moment twee wegen open staan om te komen tot normen voor innovatieve adaptatie-oplossingen:

  • nationaal is er het platform OSKA, dit staat voor Overleg Standaarden Klimaatadaptatie. In dit platform werken overheden, bedrijven, kennisinstellingen en organisaties die standaarden maken samen, met als doel dat standaarden rekening houden met de effecten van klimaatverandering. OSKA werkt vraag-gestuurd. Als er signalen zijn dat standaarden aanpassing behoeven, of dat nieuwe nodig zijn, kunnen die aan OSKA worden voorgelegd. OSKA is dan een plek waar iedereen bij elkaar zit en waar stappen kunnen worden gezet om tot oplossingen te komen. Onder andere zijn verkenningen uitgevoerd naar de standaarden voor infiltrerende voorzieningen en koeling van gebouwen. Op dit moment lopen verkenningen voor bodemdaling/ innovatieve ophoogmaterialen en bio-diversiteit. NEN is secretaris van OSKA.
  • Europees loopt er een project om te komen tot Europese normen voor adaptatiemaatregelen, dit wordt gefinancierd vanuit de Europese Commissie. Signalen dat er behoefte is aan Europese normen kunnen hier worden ingebracht. NEN is hiervan projectleider. Handvat hierbij is een onderzoek dat eerder is uitgevoerd naar standaarden die in Europa reeds beschikbaar zijn voor adaptatiemaatregelen. NEN kan hierin op verschillende manieren een rol spelen. Enerzijds is er de mogelijkheid om deel te nemen aan OSKA en aan en op Europees niveau input te leveren, anderzijds kunnen de innovatieve partijen samen met andere belanghebbenden een nieuwe norm ontwikkelen.

Daarnaast heeft NEN ook een traject ontwikkeld: de NEN-spec, dit kan voor een aantal van de innovaties een goede oplossing bieden.

Naast teamleider Ab, waren er meerdere collega’s van het klimaatadaptatieteam bij deze meeting aanwezig: Jeske Bleeker, Thamar Zijlstra, Nan van Oldenbeek en Lysette Meuleman. Ab nodigt ondernemers – die hieraan behoefte hebben – uit om contact op te nemen met de NEN-collega die het beste aansluit op hun innovatie. De specialisaties van de collega’s zijn:

  • Jeske Bleeker, trekker OSKA-verkenning innovatieve ophoogmaterialen,
  • Thamar Zijlstra, trekker OSKA-verkenning biodiversiteit,
  • Nan van Oldenbeek (vanuit NEN betrokken bij infiltrerende voorzieningen) en
  • Lysette Meuleman (idem bij groene daken)

Daarnaast worden naar aanleiding van deze bijeenkomst de volgende punten opgepakt:

  • Verkenning standaarden afvoer en berging hemelwater
  • Verkenning infiltratie hemelwater
  • Verkenning koeling gebouwen.
NIEUWSBRIEF