Marjan Kreijns nieuwe directeur The Green Village

..

Marjan Kreijns nieuwe directeur The Green Village

Vanaf 1 oktober 2019 is Marjan Kreijns de nieuwe directeur van The Green Village. Daarmee volgt zij Jaron Weishut op, die ruim vierenhalf jaar (sinds maart 2015) aan het roer heeft gestaan van het openluchtlaboratorium. Onder zijn leiding groeide de proeftuin voor duurzame innovaties uit tot een begrip binnen én buiten de TU Delft. (English version below)

Connectie versterken en bredere financiële basis
Volgens John Schmitz (bestuursvoorzitter The Green Village; decaan faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica) heeft Jaron Weishut The Green Village gemaakt tot een prachtig, levend laboratorium. ‘Door de inzet van Jaron kan niemand meer om The Green Village heen,’ vertelt Schmitz. ‘Bedrijven, ondernemers en onderzoekers uit binnen- en buitenland proberen in The Green Village de toekomst dichterbij te halen. Om dat mogelijk te maken, werken zij nauw samen met overheden, in hun rol als beleidsmaker en early adopter. De komende jaren willen wij die connectie tussen externe stakeholders en de TU Delft nóg meer versterken. Hoe geweldig zou het zijn als wij hun wensen naadloos kunnen laten aansluiten op de verschillende onderzoeksgebieden binnen de TU Delft? Ook streven wij naar een bredere financiële basis. Uitdagingen die Marjan op het lijf geschreven zijn.’

Ervaring
Dat Marjan Kreijns de nodige ervaring met zich meebrengt, mag duidelijk zijn. Na zestien jaar voor het International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (Universiteit Twente) gewerkt te hebben, maakte zij in 2011 de overstap naar de TU Delft. Bij het Valorisatie Centrum ging zij aan de slag als programmadirecteur van VPdelta: een initiatief waar ondernemers, wetenschappers, studenten en (lokale) overheden samenwerken en de mogelijkheid krijgen om innovatieve concepten voor de Nederlandse water- en deltatechnologiesector te ontwikkelen, te testen, te verbeteren en te demonstreren. Sinds 2013 geeft Kreijns eveneens leiding aan de afdeling die het management van complexe projecten binnen de TU Delft op zich neemt.

Klimaatakkoord
Marjan: ‘In Nederland, maar ook in de rest van de wereld, staan wij voor een aantal héle grote uitdagingen. Om Nederland klimaatbestendig te maken en de energietransitie en de circulaire economie een boost te geven, is het belangrijk om met slimme oplossingen te komen. The Green Village is bij uitstek dé plek waar dergelijke innovaties getest en gedemonstreerd kunnen worden. Zo zijn wij bijvoorbeeld al druk bezig om de woonwijk van de toekomst te realiseren. Maar Nederland snakt naar méér duurzame innovaties. Een noodzakelijk verlangen waar alle medewerkers van The Green Village maar al te graag mee aan de slag gaan. Met zowel TU-onderzoekers als partijen uit het veld. Ik kijk uit naar alle mooie ontmoetingen en samenwerkingen die in het verschiet liggen. Wees welkom!’ 

———————————————

Marjan Kreijns new director The Green Village
From 1 October 2019, Marjan Kreijns will be the new director of The Green Village. She succeeds Jaron Weishut, who has been in charge of the open-air laboratory for over four and a half years (since March 2015). Under his leadership, the testing ground for sustainable innovations grew into a household name both inside and outside TU Delft.

Strengthening the connection and a broader financial basis
According to John Schmitz (Chairman of The Green Village; Dean of the Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science), Jaron Weishut has made The Green Village a beautiful, living laboratory. ‘Thanks to Jaron’s efforts, no one can ignore The Green Village,’ says Schmitz. ‘Companies, entrepreneurs and researchers from home and abroad are trying to get closer to the future in The Green Village. To make this possible, they work closely governments in their role as policy maker and early adopter. In the coming years, we want to strengthen this connection between external stakeholders and TU Delft even more. How great would it be if we could make their wishes fit in seamlessly with the various research areas within TU Delft? We are also striving for a broader financial basis. Challenges that are made for Marjan.’

Experience
It is clear that Marjan brings a lot of experience. After having worked for the International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (University of Twente) for sixteen years, she switched to TU Delft in 2011. At the Valorisation Centre she worked as programme director of VPdelta: an initiative in which entrepreneurs, scientists, students and (local) authorities work together and are given the opportunity to develop, test, improve and demonstrate innovative concepts for the Dutch water and delta technology sector. Since 2013, Kreijns has also been in charge of the department that manages complex projects at TU Delft.

Climate agreement
Marjan: ‘In the Netherlands, but also in the rest of the world, we face a number of very big challenges. To make the Netherlands climate-proof and to boost the energy transition and the circular economy, it is important to come up with smart solutions. The Green Village is pre-eminently the place where such innovations can be tested and demonstrated. For example, we are already working on realising the residential area of the future. But the Netherlands is yearning for more sustainable innovations. This is a necessary desire that all employees of The Green Village are very happy to work on. With both TU researchers and organisations from the field. I am looking forward to all the beautiful meetings and collaborations that lie ahead. Be welcome!’

NIEUWSBRIEF