Learning Community Systeemintegratie in Delft

TU Delft, Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan werken aan slimme lokale netten

  • energiesysteem

Learning Community Systeemintegratie in Delft

Het bieden van een open leeromgeving die toegankelijk is voor iedereen. Dat is een essentieel speerpunt voor de Learning Community Systeemintegratie op The Green Village op TU Delft Campus. Topsector Energie ging in gesprek met Arnoud van der Zee, programmamanager Energietransitie bij TGV. Samen met Pauline van der Vorm (TGV), Sander Mertens en Martijn Kruijsse van de Haagse Hogeschool en Nico Persoon van ROC Mondriaan, werkt Arnoud aan deze nieuwe vorm van kennis delen en toepassen.

Samen werken aan de toekomst
Bij de energietransitie zijn niet alleen veel nieuwe technologieën nodig, maar ook veel kennis en vaardigheden om dat allemaal toe te kunnen passen in de praktijk, vertelt Arnoud. “Voor mij heeft een Learning Community als doel om die kennis en vaardigheden voor de energietransitie met elkaar te delen. Partijen hebben allemaal een eigen stukje kennis op een bepaald gebied. De Learning Community nodigt deze partijen uit om die kennis met elkaar te delen, zodat onze gezamenlijke kennis over de energietransitie toeneemt.” Op 16 mei j.l. organiseerden wij al een workshop over over intelligente, geïntegreerde energiesystemen die gebruik maken van flexibele opslag. Hierbij gingen we echt de diepte in, zodat alle aanwezigen echt met nieuwe kennis naar huis gingen. Op 18 oktober zijn we weer met een hele groep mensen aan de slag gegaan met het systeemintegratie onderwerp.

Doorlopende lijn vanuit TU Delft, Haagsche Hogeschool en ROC Mondriaan
Een goedwerkende Learning Community ziet Arnoud dan ook als een netwerk dat wordt gevormd door verschillende type mensen en met verschillende perspectieven. “We proberen op The Green Village allerlei partijen die iets met systeemintegratie te maken hebben, bij elkaar te krijgen. Of dat nou een hardware leverancier, een ontwerper van een duurzaam energiesysteem of een installateur is; iedereen is welkom. Dat Nico vanuit het ROC Mondriaan en Sander en Martijn vanuit de Haagse Hogeschool zijn aangehaakt, is cruciaal. Zo is er een doorlopende lijn vanuit de wetenschap bij TU Delft en de praktijktoepassing vanuit de Haagse en het ROC. In onze community werken we samen met al die partijen vanuit de praktijk aan vragen als: Waar lopen we tegenaan? Hoe lossen wij het samen op? Wat is jouw aanpak geweest?

Samen onderzoeken en toepassen van slimme lokale deelsystemen
Systeemintegratie vindt plaats op verschillende niveaus: lokaal, regionaal, landelijk of zelfs op Europees en internationaal niveau. De Learning Community in Delft kijkt specifiek naar het lokale niveau. Er wordt onderzoek gedaan naar onder andere slimme deelsystemen in gebouwen, batterijmanagement en slimme laadpalen. Wat het volgens Arnoud zo impactvol maakt is dit multidisciplinaire karakter. En dan niet alleen door slimme energiesystemen met elkaar beter te laten samenwerken, maar ook nieuwe systemen goed te laten samenwerken met bestaande systemen. “Het verbinden van theorie met de praktijk is cruciaal, dit slaat namelijk een belangrijke brug tussen allerlei bestaande initiatieven rondom systeemintegratie.” In de praktijk heb je te maken met allerlei bestaande aansturingsystemen. De komende jaren zou Arnoud graag met elkaar werken aan meer eenduidige of open communicatieprotocollen tussen energiesystemen. Het is nu allemaal nog nodeloos zeer ingewikkeld.

Onderzoek naar slimme aansturing van het lokale energiesysteem
Het energiesysteem bestaat uit allerlei componenten. Arnoud legt uit dat we op dit moment al best goed zijn in het uitlezen van de data ervan: we weten bijvoorbeeld precies hoeveel energie onze zonnepanelen opleveren en hoeveel onze koelkast verbruikt. Alleen is onze kennis in het aansturen van die componenten nog beperkt: “We moeten bijvoorbeeld nog goed uitzoeken welke componenten het meest interessant zijn om aan te sturen. Daarnaast moeten we beter worden om deze kennis ook breed in de markt te delen, zodat sneller, meer mensen kunnen werken aan een toekomstbestendig energiesysteem”.

Onderzoek naar nieuw eigenaarschap
Een onderwerp die hoog op de agenda staat bij de Learning Community in Delft is dat zo’n gezamenlijk lokaal energiesysteem ook een nieuwe vorm van eigenaarschap nodig heeft. Het is essentieel om de rollen en verantwoordelijkheden scherp te krijgen. Wie is verantwoordelijk voor wat? Wie is er aansprakelijk in zo’n soort lokale Energy Hub? Is dat de netbeheerder, de energiecorporatie of is dat de bewoner? Op dit moment is deze kwestie nog helemaal niet eenduidig en daarom hoopt Arnoud dat met deze Learning Community partijen hierover gaan nadenken en aan het werk gaan. “Door samen te bouwen aan een nieuw systeem, waarin we ook over dit soort zaken nadenken, komen we hopelijk tot een haalbare en werkbare oplossing voor de toekomst.”

Welke uitdagingen zijn er?
Op dit moment is er al een grote vraag naar systeemintegratie-vaardigheden terwijl het nog een relatief nieuw terrein is. “Er is nog veel grondwerk nodig om een grote groep te bereiken en onderling opgedane kennis te delen. Het is belangrijk voor ons om niet alleen meer steun te krijgen vanuit het bedrijfsleven maar ook vanuit de gemeenten en overheid. Alleen met deze steun kunnen we ook echt op grote schaal duurzame impact creëren.”

NIEUWSBRIEF