Water in de stad – dit staat ons te doen

Green Deal workshop WaterStraat 16 mei 2018 ? een samenvattingGreen Deal workshop WaterStraat 16 mei 2018 ? een samenvatting

  • klimaatadaptief

Water in de stad – dit staat ons te doen

De belemmeringen en versnelde ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor water in de stad: 140 ondernemers, onderzoekers en overheidsfunctionarissen hadden hiervoor in de workshop aandacht. In The Green Village formuleerden ze knelpunten én oplossingen, en concretiseerden dit in actiepunten.

Waterbewustzijn creëren door communicatie
Als iedereen zijn werk goed doet, is over een paar jaar het waterbewustzijn van bewoners, ondernemers en overheden groter dan het nu is. Dat is een basisvereiste om veranderingen wortel te laten schieten. Schoon water en droge voeten zijn geen vanzelfsprekendheid uit een black box. Door heldere communicatie begrijpt iedereen de waarde van water en onze gezamenlijke verantwoordelijkheid en opgave.

Samen lokaal aan de slag
Alle partijen participeren sneller en effectiever als ze een ‘lokaal toegespitst handelingsperspectief’ hebben. Zo was de oproep om bewoners in hun eigen leefomgeving nadrukkelijker uit te nodigen tot samenwerking met overheden. Overigens worden niet alleen bewoners actiever van een duidelijker handelingsperspectief, ook betrokken functionarissen bij gemeentes en provincies hebben dat nodig.

Werken aan meer kennis en oplossingen, en: communiceren
Onderzoekers en professionals die experimenteren met nieuwe innovatieve oplossingen worden uitgedaagd om de bevindingen beter te delen, met elkaar en met de buitenwereld. Want ondanks alle inspanningen is er nog onvoldoende georganiseerde praktijkkennis en zijn er nog te weinig onafhankelijk gevalideerde oplossingen. De huidige expertise binnen het cluster kan verder worden opgebouwd en geconcentreerd, waardoor de verspreiding ervan wordt bevorderd. Goede communicatie is het halve werk en in de workshop is een aantal concrete acties geformuleerd voor onder andere kennisinstellingen, Hoogheemraadschap van Delfland en gemeenten.

Innovators faciliteren
Ondernemers met goede en bruikbare oplossingen moeten worden ondersteund bij de toepassing in de praktijk. Zo heeft het Hoogheemraadschap de actie op zich genomen om innovaties te laten verankeren in het primaire proces van de eigen organisatie. Datzelfde geldt voor verschillende gemeenten, waarbij het doel is te komen tot een zo helder mogelijk en daardoor schaalbaar implementatieproces. De platformfunctie van de WaterStraat is daarbij een ideale manier om de ondernemers in contact te brengen met beleidsmakers en (potentiële) opdrachtgevers.

Een uitgebreide uitwerking van de opbrengt van de thematafels en een lijst van alle actiepunten vindt u hier.

Over de Green Deal Green Village
Het doel van de Green Deal Green Village is om met de samenwerkende partijen de (door)ontwikkeling van systeeminnovaties voor een duurzame toekomst op het gebied van duurzame energievoorziening, water en afvalsystemen in de proeftuin The Green Village te Delft te bevorderen met het oog op versnelde toepassing en opschaling in de praktijk.

Partijen richten zich daarbij op de implicaties van de doorontwikkeling van bij The Green Village ontwikkelde technologieën op wet- en regelgeving, inventariseren de implicaties, mogelijkheden en knelpunten en bieden oplossingen of doen aanbevelingen.

De partijen die betrokken zijn bij deze Green Deal zijn Ministerie van EZK, Ministerie van I&W, Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Delfland, Gemeente Delft, Technische Universiteit Delft, Alliander, Stedin, ENGIE Nederland, Nederlands Normalisatie Instituut en The Green Village.

Onderdeel van

NIEUWSBRIEF