The Green Village network event (Dutch)

Partijen tekenen Green Deal en presenteren Innovatieprogramma'sPartijen tekenen Green Deal en presenteren Innovatieprogramma's

The Green Village network event (Dutch)

Donderdag 2 juni is op de campus van de TU Delft tijdens een feestelijke bijeenkomst de green deal ‘The Green Village’ ondertekend door vertegenwoordigers van de TU Delft, Rijksoverheid, Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland, gemeente Delft en verschillende marktpartijen. Met deze Green Deal zetten partijen zich in om systeeminnovaties voor een duurzame toekomst te ontwikkelen, te testen en de marktintroductie te versnellen. Als proeftuin voor systeeminnovaties wil The Green Village op de campus van de TU Delft een schakel zijn in de innovatieketen van fundamenteel onderzoek naar brede toepassing in de samenleving.

Innovaties op de campus van de TU Delft
Tijdens het International Festival of Technology organiseerde The Green Village op donderdag 2 juni een groot netwerkevenement op de campus van de TU Delft. Verschillende partijen uit de wetenschap, bedrijfsleven en overheid presenteren dan hun visies en duurzaamheidsopgaven op het gebied van onder andere water, gelijkstroom, waterstof, de gebouwde omgeving en de intelligente buitenruimte. Dat moet ertoe leiden dat deze vervolgens, onder meer op het terrein van de proeftuin The Green Village, daadwerkelijk worden ontwikkeld, getest en gedemonstreerd.

Onderzoekers en studenten, ondernemers en overheden kunnen op The Green Village samen innoveren

Tim van der Hagen

Voorzitter College van Bestuur TU Delft

Systeeminnovaties voor een duurzame toekomst
Om een duurzame toekomst sneller dichterbij te brengen, zijn radicale innovaties op systeemniveau nodig. The Green Village op de campus van de TU Delft biedt ruimte aan bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden die samenwerken om dit soort innovaties in samenhang te onderzoeken, te ontwikkelen, te testen en te demonstreren. Voor de TU Delft en andere kennisinstellingen versterkt The Green Village de mogelijkheden om kennis versneld toe te passen in de praktijk. Tim van der Hagen, voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft “De TU Delft is een universiteit die midden in de samenleving staat. Naast onderwijs en onderzoek is de toepassing van wetenschappelijke kennis in de praktijk daarom enorm van belang. Onderzoekers en studenten, ondernemers en overheden kunnen op The Green Village samen innoveren, hier bij ons midden op de campus. Tegelijkertijd laten wij ook zien welke mooie innovaties er worden ontwikkeld.”


Samen werken, samen doen
Deze versnelde integrale ontwikkeling van duurzame innovaties is de gezamenlijke doelstelling van de verschillende onderzoeksconsortia, die zich met name richten op de thema’s water, energie, lucht en afval als grondstof. Individuele marktpartijen krijgen veelal deze systeeminnovaties niet van de grond, omdat zij zelf slechts onderdelen van de puzzel kunnen beïnvloeden en er veel onzekerheden zijn ten aanzien van bijvoorbeeld publiek draagvlak en wet- en regelgeving. De Green Deal biedt het raamwerk om dit collectief op te lossen. Daarom ondersteunen innovatieve marktpartijen als Engie, Stedin en Alliander dit initiatief door de ondertekening van de Green Deal ‘Green Village’.  Samen met tal van andere bedrijven, wetenschappers en overheden komen zij op The Green Village bijeen om hun experimentele projecten ook daadwerkelijk ten uitvoer te brengen.

Innovaties gepresenteerd
Een van die experimenten is de Smart Tile van ENGIE. In deze technologie demonstratie laat het bedrijf zien dat duurzame energieopwekking geïntegreerd kan worden in de bestaande elementen in de buitenruimte, in dit geval een trottoir. De tegels in dit experiment wekken elektriciteit op doordat ze zon- en daglicht opvangen. Tegelijkertijd kunnen de tegels verwarmd worden, waardoor ze niet glad worden door sneeuw of bevriezing. De tegels dragen op deze manier bij aan een verhoging van de veiligheid voor voetgangers. De behuizing van de tegels is een substraat van gerecycled kunststof beschikbaar gemaakt door SUEZ. 

Een innovatie die voor het eerst aan het publiek werd gepresenteerd is de brandstofcel auto van Hyundai op waterstof, die nu daadwerkelijk electriciteit levert aan het net. De nieuwste stap in het onderzoek van de onderzoeksgroep van Ad van Wijk, professor Future Energy Systems, afdeling Process & Energy binnen de faculteit 3ME aan de TU Delft, is de ontwikkeling van en installatie van de ‘grid feeder’. Dit prototype, ontwikkeld en gebouwd in samenwerking met Accenda, Hyundai, Gasterra en Stedin, zorgt ervoor dat de elektriciteit, die via de brandstofcel in de auto wordt opgewekt uit waterstof, moeiteloos wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. Daarmee is de auto nu daadwerkelijk een mini elektriciteitscentrale op wielen geworden: een Europese primeur voor de Delftse onderzoekers.

Goede regelgeving
Een duurzame toekomst betekent een toekomst die duurzaam is voor milieu en economie. Alle partijen in de Green Deal ‘Green Village’ onderschrijven het belang van een duurzame toekomst, zoals verwoord in onder meer klimaatdoelstellingen en het Energieakkoord. Op het terrein van The Green Village worden onderzoekers, ondernemers  en maatschappelijke partijen uitgedaagd om te werken aan innovaties die daarvoor nodig zijn. Innovaties passen niet altijd binnen bestaande regels. Meindert Smallenbroek, directeur Energie en Omgeving bij het ministerie van Economische Zaken, namens het rijk: : “Vaak lopen innovaties aan tegen belemmeringen op het niveau van wet- en regelgeving. Deze Green Deal biedt wetenschappers, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere overheden een laagdrempelige mogelijkheid om samen te werken aan groene groei. De verschillende deelnemende overheden zetten zich met deze Green Deal in om die belemmeringen weg te nemen of op te lossen. Daarmee faciliteren en versnellen en versnellen wij dit soort innovaties”.
 

Ondertekening Green Deal The Green Village
De Green Deal is door de volgende partijen ondertekend:
Jaron Weishut (directeur The Green Village), Tim van der Hagen (voorzitter College van Bestuur TU Delft), Michiel van Haersma Buma (Dijkgraaf Hoogheemraadschap van Delfland), Marko Kruithof (manager Duurzaamheid & Vernieuwing Stedin), Paul Juffermans (programmamanager Gelijkstroom, Alliander), Han Blokland (CEO ENGIE Nederland)
Alexander Hablé (Ministerie Infrastructuur & Milieu), Han Weber (gedeputeerde Zuid-Holland), Ferrie Förster (wethouder gemeente Delft) Meindert Smallenbroek (directeur Energie en omgeving Ministerie Economische Zaken)

Foto’s en video
Klik hier voor een foto impressie of bekijk de video.

 

Onderdeel van

NIEUWSBRIEF