WaterstofStraat

Aardgasnet voor transport van waterstof

Onderzoek naar mogelijkheden voor hergebruik van het Nederlandse aardgasnet

De netwerkbedrijven Alliander, Enexis Groep en Stedin hebben een conventioneel aardgasnet gebouwd om onderzoek mogelijk te maken naar de toepassing van waterstof. Dit net is aangelegd met de huidige aardgas-eisen, normen, materialen en componenten. Het bouwen, testen en demonstreren van dit om te bouwen aardgasnet levert hen en de ketenpartijen kennis, praktijkervaring en samenwerking op over de distributie van waterstof via de bestaande infrastructuur.

Duurzaam geproduceerde waterstof kan een goed alternatief zijn om de CO2-reductie doelstellingen te halen. Dat geldt dan voor woningen en wijken die ongeschikt zijn voor andere aardgasloze oplossingen, zoals elektrische warmtepompen of een warmtenet. De onderzoeksresultaten helpen de opschaling naar aardgasloze wijken te versnellen.

De netbeheerders onderzoeken het gedrag van gasstations en gasmeters en de benodigde veiligheidsmaatregelen, zoals nieuwe werkmethoden en gereedschappen. Andere vragen zijn hoe men met het omgebouwde Nederlandse aardgasnet huizen met waterstof verwarmt of gebruikt om te koken. Dit gasnet is daarom als testbed beschikbaar voor andere partijen om onderzoek te doen naar bijvoorbeeld cv-ketels of kooktoestellen op waterstof.

ENG

Hydrogen Street

Natural gas grid for transporting hydrogen

Research into possibilities for reusing the Dutch natural gas grid

The network operators Alliander, Enexis Groep and Stedin have built a conventional natural gas grid to enable research on the possible applications of hydrogen. This grid has been constructed with current natural gas requirements, standards, materials and components. Building, testing and demonstrating this converted natural gas grid provides them and their supply chain partners with knowledge, practical experience and collaboration on the distribution of hydrogen through the existing infrastructure.

Sustainably produced hydrogen can be an alternative to achieve the CO2 reduction goals. This applies in particular to homes and districts that are not suitable for other natural gas-free solutions, such as electric heat pumps or a heating network. The research results will help accelerate the upscaling to natural gas-free neighborhoods.

The grid operators investigate the behaviour of gas stations and meters and the necessary safety measures, such as new working methods and tools. Other questions are how we use the converted Dutch natural gas grid to heat homes with hydrogen or use it for cooking. This gas grid is therefore available as a test bed for other parties to do research on, for example, hydrogen boilers or stoves.

Onderdeel van

NIEUWSBRIEF